مسابقه بزرگ حدیث رمضان پنجره ای است رو به اقیانوس عظیم معارف اهل بیت عصمت و طهارت